Цени на геодезически услуги

           Екипът на фирма Тру Норд ООД, има огромен опит в геодезическата практика както на територията на страната, така и зад граница. В процеса на работа и обраработката на измерванията, се използват съвременно оборудване и програмно обезпечение. Окончателните цени за дадена дейност се представя на клиента след проведен разговор и след подробно запознаване с цялата документация. При всяка ситуация се подхожда индивидуално.
         

Комплекс геодезически услуги* и цени**

           Крайната цена за конкретен вид работа може да се определи, след като станат ясни местоположението на обекта, качество на изходните данни, а от там ще се прецени техниката на работа, тип инструменти, които ще се използват, стойност на вложените материали, изискваната точност, вземат се в предвид, метеорологичните условия и др.

           Представяме някои от най-често срещаните геодезически услуги в практиката с примерна стойност за изпълнение:

ВИД РАБОТА ЦЕНА ЗАБЕЛЕЖКА
Трасиране на имотни граници, огради, конструктивни оси до 10 точки 100лв+20 лв/точка
на сгради, съоръжения, пътища; канализации, водопроводи над 10 точки 100лв+15 лв/точка
/вкл. стабилизиране на местността/ над 20 точки 100лв+10 лв/точка
Заснемане на линейни съоръжения.    
Издаване на справка /изпълнителна снимка/, по положение до 500м 1.00 лв/м
и височина, за нуждите на проектирането и строителството. над 500м 0.70 лв/м
     
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за изградените хидротехнически съоръжения в местна координатна система , на цифров и хартиен носител   0.50 лв/м
Изменеие на кадастрална карта и кадастрални регистри за имот 450 лв
  за сграда 300 лв
Изработване на комбинирана скица   120 лв
Трасиране корекции на реки, диги, дерета до 500м 1.50 лв/м
  над 500м 1.30 лв/м
Трасировъчен проект за граничен контур на УПИ   220 лв/1000 м2
Трасировъчен проект на контура на обекта   120 лв/1000 м2
Трасировъчен проект на конструктивните оси   250 лв/1000 м2
Трасировъчен проект на елементите на облагострояването   1.00 лв/м2
Изследване за деформации на изходни точки   200 лв/точка
Изследване за деформации на инженерни съоръжения   150 лв/точка
Изследване за деформации на сгради   100 лв/точка
Изследване за деформации на свлачища   70 лв/точка
Геодезическо заснемане на терен в градски и извънградски     
територии. Изработване цифров модел на релефа   300 лв/1000 м2
Изчисляване обема на земните маси - изкопи, насипи /Грешка по-малка от 2%/ до 100 м3 0.60 лв/м2
                                                                       от 100 до 500 м3 0.50 лв/м2
  над 500 м3 0.40 лв/м2
Профили на терена, други консултантски услуги   по договаряне
Парцеларен план   по договаряне
Аерофото заснемане   по договаряне
Картограма на земните маси   0.20 лв/м2
Изпълнителна снимка на сгради, конструктивни елементи и съоръжения, за определяне отклонението от проектното положение в план   5 лв/точка
    20 лв/елемент
Изработване на Работна Геодезическа Основа /РГО/, за нуждите на строителството /проектиране и полагане на местността, определяне на точките в план и височина в местна или локална координатна система/   120 лв/точка
Пространсвена снимка на фасадни стени   2 лв/м2
Пълно геодезическо обслужване за строителен обект   по договаряне

 

* Услугите, отбелязани в приложението, са едни от често срещаните в геодезическата практика. Възможно е да възникнат по-специфични задачи, цената за които ще бъде по договаряне.

** Цените са с включено ДДС.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.