Цени на геодезически услуги

           Екипът на фирма Тру Норд ООД, има опит в геодезическата практика както на територията на страната, така и зад граница. В процеса на работа и обраработката на измерванията, се използват съвременно оборудване и програмно обезпечение. Окончателните цени за дадена дейност се представя на клиента след проведен разговор и след подробно запознаване с цялата документация. При всяка ситуация се подхожда индивидуално.
         

Комплекс геодезически услуги* и цени**

           Крайната цена за конкретен вид работа може да се определи, след като станат ясни местоположението на обекта, качество на изходните данни, а от там ще се прецени техниката на работа, тип инструменти, които ще се използват, стойност на вложените материали, изискваната точност, вземат се в предвид, метеорологичните условия и др.

           Представяме някои от най-често срещаните геодезически услуги в практиката с примерна стойност за изпълнение (за района на гр. Пловдив) :

ВИД РАБОТА ЗАБЕЛЕЖКА           ЦЕНА                                     
Трасиране на имотни граници, огради, конструктивни оси на сгради, съоръжения, пътища, канализация, водопровод /вкл. стабилизиране на местността/ до 10 точки

150 лв.

+20 лв./точка

  над 10 точки

150 лв.

+15 лв/точка

  над 20 точки

150 лв.

+10 лв/точка

Издаване на протокол за трасиране (при трасиране на имотни граници) 1 бр. 50 лв./бр.
Заснемане на поземлен имот за проектиране на жилищна сграда или съоръжение до 500 м2 500 лв.
  до 1000 м2 700 лв.
Трасировъчен план за новопроектирана жилищна сграда или съоръжение до 500 м2 350 лв.
Вертикална планировка за новопроектирана жилищна сграда до 500 м2 350 лв.
Геодезическо заснемане на съществуваща жилищна сграда за издаване на удостоверение за търпимост  1 сграда 600 лв.
     
Заснемане на линейни съоръжения.    
Издаване на справка /изпълнителна снимка/, по положение и височина, за нуждите на проектирането и строителството. до 500 м 2.00 лв./м
  над 500 м 1.50 лв./м
     
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за изградените хидротехнически съоръжения в местна координатна система , на цифров и хартиен носител   1.00 лв/м
Изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за имот 600 лв.
  за сграда 550 лв.
Изработване на комбинирана скица за имот 150 лв.
Трасиране корекции на реки, диги, дерета до 500 м 2.50 лв./м
  над 500 м 2.00 лв./м
Трасировъчен проект за граничен контур на УПИ   350 лв./1000 м2
Трасировъчен проект на контур за даден обект   200 лв./1000 м2
Трасировъчен проект на конструктивните оси   350 лв./1000 м2
Трасировъчен проект на елементите на облагострояването   2.00 лв./м2
Изследване за деформации на изходни точки   250 лв./точка
Изследване за деформации на инженерни съоръжения   250 лв./точка
Изследване за деформации на сгради   200 лв./точка
Изследване за деформации на свлачища   150 лв./точка
Геодезическо заснемане на терен в градски и извънградски     
територии. Изработване цифров модел на релефа   500 лв./1000 м2
Изчисляване обема на земните маси - изкопи, насипи /Грешка по-малка от 2%/ до 100 м3 1.60 лв./м2
                                                                       от 100 до 500 м3 1.50 лв./м2
  над 500 м3 1.40 лв/м2
Профили на терена, други консултантски услуги   по договаряне
Парцеларен план   по договаряне
Аерофото заснемане   по договаряне
Картограма на земните маси   0.50 лв./м2
Изпълнителна снимка на сгради, конструктивни елементи и съоръжения, за определяне отклонението от проектното положение в план   10 лв./точка
    50 лв./елемент
Изработване на Работна Геодезическа Основа /РГО/, за нуждите на строителството /проектиране и полагане на местността, определяне на точките в план и височина в местна или локална координатна система/   200 лв./точка
Пространсвена снимка на фасадни стени   5 лв./м2
Пълно геодезическо обслужване за строителен обект   по договаряне

 

* Услугите, отбелязани в приложението, са едни от често срещаните в геодезическата практика. Възможно е да възникнат по-специфични задачи, цената за които ще бъде по договаряне.

** Цените са без включено ДДС.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.