Проектиране

Проектиране

 • вертикално планиране;
 • вертикално планиране на вътрешноквартални пространства;
 • картограми на земните маси;
 • план за регулация;
 • трасировъчни проекти;
 • проектиране на геодезически опорни мрежи;
 • проекти за изследване на деформации.

За да се запознаете с приблизителните цени за извършване на посочените геодезически услуги, може да посетите раздел ЦЕНИ в нашия сайт.

>>> Цени на геодезически услуги

Част „Геодезия“ в инвестиционното проектиране

Инвестиционният проект за всеки един обект се състои от отделни части, които се изпълняват от екип от специалисти, притежаващи документ за проектантска правоспособност. Освен част Геодезия, други основни части са Архитектура, Конструкции, Електрическа, ВиК и др. като работата на различните проектанти е тясно свързана помежду им.
Видовете геодезически услуги в инвестиционното проектиране, са строго специфични и зависят от много фактори за всеки конкретен обект (проект). Например за проектирането на стандартна еднофамилна жилищна сграда, е възможно да възникне нуждата от смяна на предназначението на имота,  изработване на ПУП, геодезическо заснемане на съществуващия терен и прилежащите обекти към него, което ще бъде изходна информация за част Архитектура. След като бъдат готови архитектурните и конструктивните чертежи на сградата, следва изготвяне на трасировъчен план и вертикална планировка за имота към част Геодезия. Също така се изработват картограма на земните маси, определят се количества на изкопни работи и проектни количествени сметки на вложени материали за алеи, площадки, тротоари и др.

Геодезическо заснемане на имота

Данните от геодезическото заснемане на вашия имот съдържат информация за съществуващия терен и връзката му с уличната мрежа, съседни обекти, съоръжения или сгради, подземни или надземни комуникации. Това е основата, върху която ще стъпят проектантите от останалите части на инвестиционния проект.
Повече информация за видовете геодезическото заснемане и какво включва то, може да откриете тук: геодезическо заснемане

 • Преди да пристъпим към същинската работа, е нужно да изпратите актуална скица на имота.
 • Също така е необходимо да знаем за конкретни изисквания на проектантите ако има такива.
 • Имотът трябва да има физически достъп.
 • За качествено изпълнение на работата, при възможност, имотът трябва да е разчистен от висока растителност, строителни материали и паянтови и други постройки, предвидени за премахване, да е проходим и да има достъп до всички огради.

Трасировъчен план (за сграда)

Този проект от част Геодезия определя точното положение на бъдещата сграда в пространството. На чертежа се указват конструктивните размери и отстояния до съседни огради и регулационни линии.
Според вида на сградата и конкретните изисквания за строителството в последствие, се нанасят характерни точки от:

 • пресечните конструктивни оси на фундаментите или други конструктивни елементи
 • контура на сградата без дебелината на изолацията (ако има такава)
 • контура на сградата с дебелината на изолацията
 • характерни чупки от контура на границите на имота или регулацията
 • характерни точки от бъдещата ограда
 • контура на бъдещите алеи в имота, подпорни стени, плочници, стъпала и др.
 • характерни точки от контура на други съоръжения, подземни или надземни комуникации, предвидени за изграждане в имота.

Всички характерни точки имат уникални номера и се поместват в общ координатен регистър. Описват се също така данни за стойността на кота ±0.00 на сградата, данни за изградени изходни точки и репери в близост. Всичко това ще послужи в последствие при даването на т.нар. строителна линия на сградата, точното определяне на строителния изкоп, фундаменти, ограда и т.н., при проверките и контрола по време на строителството и окончателното приключване и приемане на строежа.

Нужните изходни материали за изработване на трасировъчен план са:

 • окончателни архитектурни чертежи на сградата
 • конструктивни чертежи на фундаментите и на етаж кота ±0.00
Проектиране
Проектиране

Вертикална планировка

Проектът за вертикалната планировка, уточнява разположението на сградите или съоръженията във височина, относно съществуващия терен. Дава решение за връзката на сградата с новите или съществуващи алеи и пешеходни зони в имота, а от там и подходът към съществуващата улична мрежа в близост. Проектът се съобразява със специфичните особености на терена и предназначението на сградата, достъпността за хора и автомобилно движение. Също така проектът определя посоката на оттичане на повърхностните дъждовни води, местата на дъждоприемните решетки, канавки, шахти или дрениращи системи. В случая окончателните решения се съгласуват с ВиК проектантите.
На чертежа се нанасят проектните наклони на новите настилки, съобразени с приетите правила и норми за проектиране, проектните коти на характерни точки от настилки, бордюри, рампи, стъпала, подпорни стени и др.
На базата на всичко това се правят количествени сметки, за бъдещите изкопни и насипни работи, за видове и количества необходими материали.
Нужните изходни данни за изработване на вертикална планировка са:

 • окончателни архитектурни планове и чертежи
 • подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.