Какво е "геодезия" и с какво се занимава тя

Какво е

На кратко - това е наука за изучаването и измерването на земната повърхност, както и на цялата планета Земя в частност.

Думата геодезия произлиза от гръцките думи: гео - земя и дезия - разделяне на части, а просто казано - земеразделяне /изучаване на Земята чрез измервания на повърхността й/.

Отличаването на геодезията от останалите сродни науки като география, геология, геоморфология, се състои в това, че тук изследването е обосновано на много точни измервания на различни параметри и величини, характеризиращи Земята както като едно цяло, така и на отделни части от нея. Геодезическите измервания, заедно с астрономичните наблюдения, дали възможност на учените да определят формата и размерите на Земята.

Те позволили извеждането на основните астрономични единици, служещи за определянето на разстоянията в заобикалящото ни космическо пространство. Те позволили също да се установи и единицата за измерване на дължини в метричната система - метър.

Само геодезически измервания позволяват да се получат точни количествени данни за  деформациите на части от земната кора, произлизащи в следствие както от вековни вертикални и хоризонтални тектонски движения, така и от сеизмичната активност и в следствие дейностите на човека.


Геодезията лежи в основата на картографията за дадена страна, т.е. в създаването на всевъзможни карти и планове на местността. Тя лежи в основите на изучаването на гравитационното поле на Земята. т.е поле изграждащо силата на тежестта на Земята.

Настъпването на космическата ера, появяването на изкуствени спътници около Земята и космически апарати, би било невъзможно без знанията за размерите на планетата и нейното гравитационно поле. В изучаването формата на Луната и планетите от слънчевата система, също участва геодезията. Велик принос има тя и за военното дело. Как да се разположат артилерията, оръдията, ракетите, разстоянията до целите и положението им върху повърхността, се определят чрез геодезически методи.

Още от началото на миналия век, геодезията като наука, било прието да се разделя на две основни части - топография и висша геодезия. През XX век към тези подразделения се причислила и още една, бурно развиваша се нейна част - инженерната геодезия, която взема участие при решението на различни инженерни задачи.


За строителството на пътища и магистрали, ЖП-транспорт, подземен транспорт, направленията при строителството на тунели  и мостове, провеждането на нефтопроводи, газопроводи и други линейни съоръжения, /било то по суша или под вода/, е немислимо без предварителни геодезични поучвания на релефа и последващо обезпечение с точни измервания.

Велика е ролята на геодезическите работи в "градското" строителство. Днес, развитието на градовете и останалите населени места е невъзможно без подробен топографски план, на който са нанесени всички наземни, подземни и надземни съоръжения и детайлен модел на терена, и по който се осъществява планиривката на улиците, кварталите и домовете.

При строителството на заводи, фабрики, небостъргачи, язовирни стени, и други инженерни обекти, геодезическите измервания съпровождат процеса от начало до край, а именно: те предшестват проектирането, участват в изследването на релефа при избор на строителна площадка, съпровождат монтажните работи, контролират правилното им изпълнение, а след завършване на строителните работи фиксират пропадания или деформации на конструкцията.


НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.