Речник на термините

.::   АЗИМУТ - това е  хоризонталният ъгъл в точката на стоене, заключен между северната посока на географския меридиан и посоката към точка от местността, измерен в посока на движението на часовниковата стрелка от 0 до 360 .

.::   БУСОЛА - инструмент за измерване на магнитния азимут на местността. Състои се от магнитна стрелка, кръг с ъглови деления и оптика за насочване

.::   ВИДИМОСТ геодезическа - пряката видимост на предмет, геодезически знак, към който е насочен оптическият геодезически инструмент

.::   ВИЗИРАНЕ - насочване и фокусиране зрителната тръба на геодезически инструмент към отдалечен геодезически знак или предмет

.::   ВИСОЧИНА абсолютна - това е височина на точка, при определянето на която за изходна повърхност се приема новото на моретата и океаните в спокойно положение

.::   ВИСОЧИНА относителна -  това е височина на точка, при определянето на която за изходна повърхност се приема някакво произволно ниво

.::   ВИСОЧИНА на точка - тя се измерва по дължината на отвесната линия, започваща от изходната повърхнина и завършваща до точката. Височините могат да бъдат с положително или отрицателно число.

.::   ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА - система от точки по земната повърхност, стабилизирани на местността определени пространствено по положение и височина в съответната координатна и височинна система

.::  ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРИЕМНИК - GPS-апаратура за високоточни относителни координатни определения с помощта на фазови измервания на носещата честота L1, или L1 и L2 на сигнала, приеман от спътниците.

.::   ГЕОДЕЗИЯ инженерна - раздел от Геодезията, изучаващ геодезическите методи при проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на различни инженерни съоръжения

.::   ГИС - Географска информационна система.

.::  ГММП - Геодезически мрежи с местно предназначение.

.::   ГРАД / ГРАДИ - ъглова мерна единица. 90 градуса = 100 гради.                                                                                  
1 град се дели на 100 сантиграда, а 1 сантиград се дели на 100 санти-сантиграда.
1 град = 0,9 градуса = 54 минути = 3240 секунди,

.::  GPS (Global Positioning System или NAVSTAR) - Глобална система за координатни определения и навигация. Създадена от Министерството на отбраната на САЩ. Състои се от три дяла: космически, управленски и потребителски. Космическият дял включва 24 спътника в орбита, с период на една обиколка около 12 часа (височина средно 20-200 km над земната повърхност). Всеки спътник излъчва две носещи честоти, L1 = 1575,42 MHz и L2 = 1227,60 MHz, модулирани с шумоподобни кодове с честоти, съответно C/A-код - 1,023 MHz и P-код - 10,23 MHz, както и с т. нар. спътниково съобщение - навигационни и други данни, които позволяват определянето на координатите на спътниците за момента на наблюдение. Кодовете позволяват да се измерва закъснението на сигналите по трасето от спътника до приемателната антена, откъдето чрез наблюдение на 4 спътника едновременно, позволяващо на момента да се изчисляват координатите на движещи се и статични обекти с точност от порядъка на 4 -5 м. /за навигационни нужди/. Измерването на фазата на носещите сигнали позволява определянето на относителното положение на едновременно наблюдаващите приемници с висока точност / 1 - 2 см и по-висока/ - за геодезически нужди.

.::   ДГМ - Държавна геодезическа мрежа

.::   ДОПУСК строителен - това е интервал, в пределите на който се допуска отклонение на измерената величина /положение, височина, дължина, наклон/ от проектната.

.::   ИЗМЕРВАНИЯ геодезически - съвкупност от измервания за получаване на количествена информация за взаимното положение на обектите. Измерванията се делят на преки и косвени, контролни измервания за определяне на отклонения от проектно положение.

.::   КАНЦЕЛАРСКА работа - подготовка за геодезически измервания; геодезическа дейност, по изчисление и обработка на измерванията, изчертаване на топографски планове и карти

.::   КАРНЕТ - таблица в която се нанасят първичните полеви геодезически стойности от измерванията. /ако измерванията се извършват с оптически класически инстументи/

.::   КРОКИ - ръчно скицирани подробности от местността, оптимизиране на геодезическата работа

.::   ЛАТА - разграфена летва от дърво или алуминий, служеща при измервания на надморски височини с помощта на нивелир

.::   НИВЕЛАЦИЯ - определяне на превишения и височини на точки от земната повърхност относно някаква изходна точка.

.::   ПОЛИГОН геодезически - мрежа от геодезически знаци. Използва се при проучването, проектирането, строителството и изследването на инженерни обекти. Знаците са изградени на защитени места и остават през цялата експлоатация на обекта.

.::   ПОЛЕВИ геодезически работи - това са всички работи които, се изпълняват на местността - изграждане на геодезически точки, ъглово - дължинни измервания, трасиране и т.н.

.::   РЕПЕР - геодезически знак, монтиран в стената на съоръжението или сградата или непосредствено стабилизиран на земята с установена надморска височина

.::   RINEX (Receiver Independent Exchange Format) - унифициран, международно приет формат за обмен на GPS-измервания.

.::   ТАХИМЕТРИЧНА СНИМКА -  от гръцки език - "бързо мерене",  метод за заснимане на земния релеф и създаване на топографски планове и карти. Посредством този метод се изработват топографски планове в мащаби 1:500; 1:1000; 1:2000, топографски карти в машаб 1:5000 и 1:10000, както и създаването на цифрови топографски модели.

.::   ТАХИМЕТЪР електронен - геодезически инструмент, предназначен за измерване на ъгли и дължини като данните се записват във вътрешна памет

.::   ТЕОДОЛИТ - геодезически инструмент, с който се измерват само хоризонтални и вертикални ъгли

.::   ТОПОГРАФСКИ ПРИЕМНИК - GPS-апаратура за кодови координатни определения на неподвижни или движещи се обекти, с приложение предимно в топографията и ГИС

.::   ТОЧКА геодезическа - това е геодезически знак от геодезическа мрежа / полигон, стабилизиран на местността в съответствие с изискванията за стабилизиране и сигнализиране на геодезически точки в зависимост от техния клас.

.::   ТРАСИРОВЪЧЕН чертеж - чертеж, който съдържа всички необходими данни и геометрични параметри, за пренасяне конструктивните елементи на съоръжението от плана на местността.

.::   ТРИАНГУЛАЦИЯ - геодезическа мрежа от точки, образуващи триъгълници. Пространственото положение на точките е определено с висока точност, посредством ъглово-дължинни измервания

.::   ФОТОГРАМЕТРИЯ - техническа дисциплина, изучаваща способите на определяне координатите на точки и обекти посредством аеро-снимки и сателитни снимки на земната повърхност

.::   ХОРИЗОНТАЛИ - отворени или затворени криви линии. Използват се за изобразяване на релефа в топографските или специализираните карти. Линия, свързваща точки с една и съща височина.

.::   ЦИФРОВА КАРТА - изображение на повърхността, посредством математически модел от закодирани координати на точки, записани на магнитен носител.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.