Трасиране

Трасиране

 • трасиране на имотни граници;
 • трасиране на сгради;
 • трасиране на оси и конструктивни елементи на сгради;
 • трасиране на линейни обекти - канали, проводи, пътни и железопътни съоръжения;
 • трасиране на улична регулация;
 • трасиране на вътрешноквартални пространства;
 • трасиране с двучестотен GPS

За да се запознаете с приблизителните цени за трасиране (които включват подготовка на данните и посещение на обекта), може да посетите раздел ЦЕНИ в нашия сайт.

>>> Цени на геодезически услуги

Какво е трасиране?


Трасирането представлява точно определяне в пространството (по положение и височина) на проектни контури или структурни линии на даден обект и означаването им на местността (на терена).
Обекти за трасиране, най-често са:

 •  контур на поземлен имот (имотни граници)
 •  контур на новострояща се сграда за определяне мястото на изкопните работи
 •  характерни пресечни точки от проектните конструктивни оси на сграда или съоръжение
 •  оси и характерни елементи от линейни съоръжения – пътища, улици, водопровод, канализация и др.

 

Трасиране на имотни граници


Ако ви предстои изграждане на ограда, планирате да закупите даден имот и не знаете къде точно се намира той, ако съществува спор със съседите относно вашите намерения, то ви е нужен специалист, който да определи с висока точност местоположението на имотната ви граница.
Преди да ни потърсите, е добре да се уточнят някои въпроси и да подготвите следните документи:

 •  трябва да уточним населеното място, където се намира имотът.

Ние сме позиционирани основно в гр. Пловдив и областта. Няма проблем да извършим трасирането във всяка една точка на страната, но това значително ще оскъпи цената на услугата. Но пък винаги можем да ви консултираме или да ви препоръчаме колега геодезист от вашия район, към който да се обърнете.

 •  трябва да уточним дали имотът е във или извън населеното място, дали има физически достъп до всяка характерна точка (чупка, ъгъл) на имота, има ли висока растителност
 •  ако вашият имот се намира в зона с одобрена кадастрална карта, трябва да ни изпратите копие от стара или актуална скица, издадена от районната Служба по Кадастър. Достатъчен е и кадастрален номер на имота. При подготовката на данните за трасиране, ние използваме официална информация от КАИС.
 •  ако вашето населено място все още не е с одобрена кадастрална карта, то е необходимо да посетите техническата служба към вашата общинска администрация, от където да изискате издаване на т.нар. „скица за трасиране“ или заверено копие от кадастралния план на населеното място, в зоната, в която попада вашия имот, обикновено на лист във формат А4. За да подготвим данни за трасиране, този документ е добре да го сканирате и да ни го изпратите.
 •  документи за собственост
 •  в някои частни случаи се налага предварително посещение на място и заснемане на съществуващи огради и сгради, но причината за това се обсъжда и договаря с вас.

Ако всичко е наред, с наличната информация, в рамките на 2-3 дни подготвяме необходимите данни и се уговаряме в удобен за вас ден и час за посещение.


Как протича трасирането и какво имате като резултат?

 

 •  в общия случай, за трасирането на вашия имот са необходими 15-20 мин.
 •  ако има възможност, всяка характерна точка от имота се отбелязва със забито дървено или метално колче или се маркира с боя или спрей.
 •  в някои случаи няма възможност да се трасира характерна точка от имот, когато няма физически достъп, точката съвпада с висока съществуваща ограда, сграда или дърво, когато попада във воден обект – река, язовир, стръмен откос и др.
 •  при необходимост, се съставя протокол за трасиране, придружен с трасировъчен чертеж, но за това трябва да бъдем информирани предварително. Протоколът за трасиране и документацията към него се таксуват допълнително.
Трасиране
Трасиране

Трасиране на сграда или съоръжение


Предстои ви строителство на къща, промишлена сграда или друг вид инженерно съоръжение? Значи се нуждаете от специалисти, които да гарантират точното изпълнение на заложените в проекта елементи.
Ще са необходими следните изходни документи:

 • проектна документация по част Геодезия в цифров вид (чертежи в DWG или друг вид векторен формат) – тя обикновено съдържа цялата информация, която ни е необходима, а именно – трасировъчен план, трасировъчни регистри и вертикална планировка.
 •  проектната документация ако е на хартия, то ще бъде необходимо допълнително време за подготовка на данните. Добре е ако липсват данни в цифров вид, то те да бъдат набавени, което ще спести време и средства за вас. ще гарантира повече яснота и по-малко неточности в строителния процес.

 

Някои съвети преди да планирате трасиране

 

 •  при възможност е добре да се осигури почистена и подравнена строителна площадка
 •  времето на започване на строителните работи, трябва да е организирано максимално скоро след нашето посещение, тъй като обикновено означените на място точки се унищожават и ще се наложи повторно изпълнение на услугата.
 •  предварително трябва да е ясно мястото, където ще се стабилизира репер, от който в последствие ще се трасират конструктивните елементи по височина. Трябва да има пряка видимост към него, да е близо до строителната площадка и същевременно да е защитен от деформация или разрушаване.
 •  в повечето случаи предварително се трасира строителния изкоп и след това, при достигнати проектни нива и полагане на подложния бетон се налага повторно посещение и трасиране с висока точност на необходимите конструктивни оси и елементи.
 •  преди да планирате започване на строителните работи се уверете, че сте предали цялата необходима изходна информация и колегите геодезисти са потвърдили, че тя е коректна, изчистени са всички въпроси и данните са подготвени. Обикновено в зависимост от сложността на обекта и начина на организация, са нужни 4-5 дни за подготовка.
 •  в някои случаи е необходимо предварително посещение на бъдещия строителен обект, за да се извършат контролни измервания.

 

Трасиране на нестандартни обекти


Най-често, трасирането се свързва със строителството на различни инженерни съоръжения, които са съпроводени и със съответната проектна документация. Освен сгради, нужда от точно определяне на положение и височина може да бъдат още и линейни обекти като: пътища, мостове, канали, всички видове подземни комуникации и тръбопроводи, въздушни ел. трасета, лифтове, язовирни стени и т.н.
Но геодезията и в частност трасирането, може да се ползва и в други области, например точно разчертаване на земеделска земя, при определяне местата за засаждане на нови дървета или пък точно разчертаване на спортна площадка или стадион. Пренасяне на проекти на сложни фигури, рисунки или надписи върху големи площи, които ще се наблюдават и ще въздействат от разстояние.
Ако сте перфекционисти и искате всичко да бъде точно и безупречно, свържете се с нас и ще обсъдим изпълнението на вашата нестандартна идея.

За да се запознаете с приблизителните цени за трасиране (които включват подготовка на данните и посещение на обекта), може да посетите раздел ЦЕНИ в нашия сайт.

>>> Цени на геодезически услуги

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.