Геодезическо заснемане

Геодезическо заснемане

 • заснемане на имоти за проектиране;
 • заснемане и контрол по време на строителството;
 • заснемане на сгради и съоръжения за нанасяне в кадастралната карта;
 • заснемане линейни съоръжения, подземни и надземни комуникации;
 • заснемане мини и кариери, изчисляване на количества земни работи;
 • заснемане на дървесни видове;
 • определяне на ниво на сгради и съоръжения; 
 • заснемане за удостоверение за търпимост на сгради;
 • архитектурно заснемане
 • даване на ниво на пътни и хидротехнически съоръжения;
 • геометрична нивелация на линейни обекти;
 • площна геометрична и тригонометрична нивелация;
 • геодезическо заснемане с двучестотен GPS;
 • високоточно определяне координати на точки чрез статични GPS измервания

За да се запознаете с приблизителните цени за извършване на посочените геодезически услуги, може да посетите раздел ЦЕНИ в нашия сайт.

>>> Цени на геодезически услуги

Геодезическо заснемане за проектиране

Преди предприемането на проектиране на сграда или инженерно съоръжение, се пристъпва към геодезическо заснемане, което ще даде точна и ясна представа за терена на имота, върху който ще се проектира и заобикалящите обекти в близост. В зависимост от целта на проектирането, се уточняват и видовете данни, които трябва да присъстват на заснемането. Обхватът на работа най-често е - подробно изобразяване на съществуващия релеф, съседни сгради и огради, подземни и надземни съоръжения и комуникации, видове настилки, растителност и други елементи, имащи значение за вашия бъдещия проект.
Като резултат, получавате специализирана информация в цифров вид, която ще послужи за основа на всички останали части в инвестиционното проектиране. В последствие се подготвя и документацията за разпечатване по част „Геодезия“ и ще я получите и на хартиен носител.
Някои видове обекти изискват по-специфични дейности като например проектиране и стабилизиране на геодезическа мрежа от точки и репери, които ще бъдат необходими в следващите етапи на строителството до самото завършване и издаване на обекта.

Геодезическо заснемане по време на строителството

След изграждането на фундаментите на сградата и други конструктивни елементи или след достигане на определено проектно ниво, е необходимо заснемане по положение и височина, което ще установи дали има съществени разлики от заложените проектни конструктивни параметри. Заснемането се съпоставя с одобрения проект и се изработва изпълнителна схема с нанесените отклонения. Отбелязват се и получените отстояния до съседни имотни граници, улична регулация или сгради.
Това контролно заснемане ще ви послужи пред съответната общинска администрация при издаването на констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа.

Геодезическо заснемане за определяне на количества

По време на строителството и след приключване на строителните дейности, по някога е необходимо определяне на количества за изкопни работи или извозен материал, количества вложени материали и елементи, достигане на проектни нива, определяне на обем и площ на положени настилки и др. За точното определяне и следене, се извършва периодично геодезическо заснемане и изработване на временни или окончателни справки. Тази документация се явява най-надеждна и точна при необходимост от доказване на дадено вложено количество или извършена дейност и винаги е от голяма полза при планирането на строителния процес.

Геодезическо заснемане на новоизградени сгради и обекти за нанасяне в кадастралната карта

Построените сгради или съоръжения от техническата инфраструктура, трябва да бъдат отразени в кадастралната карта (ако за района има приета кадастрална карта) или в кадастралния план по населено място. (изискване по чл. 54а от Закон за кадастъра и имотния регистър).
За целта се заснемат всички характерни чупки от контура на първия етаж на новия обект, стъпала, тераси, гаражи и всички елементи, явяващи се обект на кадастъра, включително и подземни сгради. В последствие се изработва специализирана документация, която следва да се входира в общинската администрация или в местната служба по кадастър по електронен път.
Цената и сроковете на изпълнение зависят от много фактори. Може да се свържете с нас, да ни запознаете с наличната документация за да определим точна цена и приблизителен срок.

Геодезическо заснемане на подземни комуникации

При полагане на всякакъв вид подземни проводи или комуникации като водопровод, канализация, газопровод, топлопровод, ел.трасета или оптични мрежи и др., преди започване на обратния насип е задължително да се извърши заснемане по положение и височина за отразяване в специализираната карта на населеното място. Към проводите се нанасят и съпътстващите ги съоръжения като например шахти, спирателни кранове, дъждоприемни решетки, стълбове и др.
По някога такова заснемане се налага и за вътрешна информация за частни стопански или производствени обекти, изискващи изграждането на много подземни и надземни линейни комуникации и връзки. Това създава необходимостта от наличие на точни и ясни схеми на положените съоръжения за последваща експлоатация.

Геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост

По някога, към документацията за удостоверение за търпимост на вашата сграда, която сте подготвили за входиране до вашата общинска администрация, е нужно да се приложи и геодезическо заснемане. На него се отразява местоположението на сградата в имота, отстоянието й до съседните имотни граници и регулационни линии, също така етажност, застроена площ, площ на етажите, кота нула, кота корниз и кота било. Тези параметри показват дали съответната сграда покрива устройствените правила и норми.

Геодезическо заснемане
Геодезическо заснемане

Геодезическо заснемане на фасади и покривни пространства. Архитектурно заснемане.

Извършваме геодезическо заснемане при проучване за рехабилитация, реставрация и ремонт на съществуващи частни и обществени сгради или новопостроени такива. При изчисление на площи и количества за вложени материали или други конструктивни решения, възниква нуждата от точни геометрични и пространствени данни на фасадите или покривните пространства. Също така при проектиране на окачени фасади, дограми и други специфични елементи е необходимо представяне на съществуващите конструктивни елементи с голяма точност.
По някога в цялостното обследване на съществуващата сграда и предпроектно проучване, са необходими актуални планове, разпределения, разрези с точни текущи конструктивни размери и данни на стаи, стени, височини, стълбищни клетки, прозорци, врати и др., при което се извършва т.нар. архитектурно заснемане.

Геодезическо заснемане на дървесна растителност

При по-специфични проекти, на територията на паркове, градини, улици, площади и обществени пространства, при проектиране на нови съоръжения, алеи, улици, пътища или други надземни или подземни линейни обекти, засягащи съществуваща дървесна растителност, се извършва точно заснемане на всяко дърво, определя се неговия диаметър (по някога височина), вид и се изработват специализирани карти и схеми. Тази информация служи като основа за бъдещи проекти, преценка и анализ за състоянието на зелената система и съставяне на план за залесяване или премахване на засегнати дървета.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.