Геодезическо заснемане

Геодезическо заснемане

 • на релеф;
 • на сгради и съоръжения;
 • линейни съоръжения;
 • мини и кариери;
 • дървестни видове;
 • определяне на ниво на сгради и съоръжения; 
 • даване на ниво на пътни и хидротехнически съоръжения;
 • геометрична нивелация на линеини обекти;
 • площна геометрична и тригонометрична нивелация;
 • геодезическо заснемане с двучестотен GPS
 • високоточно определяне координати на точки чрез
 • статични GPS измервания

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.