Реконструкция на Площад Централен в гр. Пловдив

Реконструкция на Площад Централен в гр. Пловдив

Започна проектирането, свързано с реконструкцията, на Площад Централен в град Пловдив. Изпълнител на строителните дейности е пловдивската фирма „Драгиев и Ко” ООД, и срокът за приключване е около една година, считано от месец август 2018 г. Реконструкцията включва цялостно ремонтиране на мостовите съоръжения над ул. Гладстон и бул. Мария Луиза. И на двата обекта, ще бъдат изцяло подменена подземната инфраструктура като водопроводи, отводняване, кабелни канални мрежи, ново осветление и всичко, което съпътства един изцяло нов проект за площадно пространство.

Ще бъде изпълнена нова настилка с площ над 30 000 м2 от гранитни плочи, доставени от Македония и Босна в различни цветове и „земелрок”. Предвиждат се нови помпени системи за фонтани и водно огледало, нов тип осветление, експониране, реставриране и консервация на археологическите разкопки от Форум Изток, Форум Север (Одеон) и Форум Запад (западно от централна Поща). Ръководител на проектантския екип е арх. Румяна Пройкова.
Фирма Тру Норд ООД, извърши предпроектното проучване на територията на Площад Централен и прилежащата такава. Изработена е Работна Геодезическа Основа в рамките на обекта. Извърши заснемане на съществуващите настилки, подземни и надземни елементи на комуникациите, дървесна растителност и всички останали детайли, съпътстващи част „Геодезия”, необходими за проектирането на всички останали части от инвестиционния проект. 

Реконструкция на Площад Централен в гр. Пловдив
Реконструкция на Площад Централен в гр. Пловдив

Изпълнено е геодезическо проучване на археологическите разкопки в рамките на проекта. Изработен е нов ПУП за територията на  Цар Симеоновата градина, граничеща с Площада и попадаща в рамките на Форум Запад. Извършено е аерофото заснемане и е изработен ортофото план в границите на обекта.


След цялостно приключване на проектантската  част, предстои начало на ремонта, в който фирма Тру Норд ООД ще оказва цялостно геодезическо обслужване на обекта и документалното му издаване след това.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.