Ремонт на железопътна линия Люляково - Дъскотна

Ремонт на железопътна линия Люляково - Дъскотна

Приключиха строителните дейности по ремонта на железопътния участък между гарите Люляково и Дъскотна.

Фирма Тру Норд ООД извърши предпроектното проучване на участъка, което включваше изграждане на Работна Геодезическа Основа, координиране на точките по положение и височина посредством GPS измервания и високоточна нивелация. В последствие бяха заснети релсовия път с неговите елементи, всички съоръжения по трасето – мостове, водостоци, прелези, канавки и т.н., съществуващите елементи от електрификацията, подробно заснемане на двата тунела, през които минава ЖП-линията. Същевременно бе заснет и съществуващия терен по протежение, дерета, релефни форми и откоси, имащи значение за бъдещия проект. Беше изработен триизмерен цифров модел, който да послужи при проектните разработки.

По време на строителството, фирмата вземаше участие в трасирането на новите елементи и  съоръжения от железния път. Бяха монтирани постоянни репери на новите стълбове и координирани по положение и височина.
Бе изпълнен шенаж и репераж след спиране на основните строителни дейности, а след окончателното им приключване се извърши подробно геодезическо заснемане с цел подготвяне на екзекутивна документация по част Железен път и част Геодезия за издаване на удостоверение по чл. 54а,  от общинските служби на територията на която се намира линейния обект.

Подробното геодезическо заснемане включва отново всички видими надземни и подземни обекти, попадащи в обхвата на участъка. Заснети са всички нови съоръжения – железен път, баластова призма, подпорни стени, водостоци, бетонни канавки, и всички нови елементи от сигнализацията и електрификацията. Релсовата нишка е заснета с тотална станция Sokkia SET230RK3, осигуряващa точност на заснемане до 5мм, спрямо изградената работна геодезическа основа. Осигурена е точност на височинното положение на глава релса, спрямо съществуващата работна геодезическа основа от порядъка на 5мм. Обработката на измерванията за получаване на регистри на подробните точки от измерването е извършено с програмен продукт ТПЛАН. Заснемането на видимите надземни и подземни обекти, попадащи в обхвата на трасето, както и за точките, изобразяващи релефа е извършено с GPS оборудване. Всички подробни точки са определени от общо 4 референтни станции, а продължителността на всяка сесия е минимум 10 секунди в кинематичен режим (RTK). Използвани са двучестотни GPS приемници Trimble R6, с хоризонтална точност 10 мм + 1 ppm RMS; вертикална точност 15 мм + 1 ppm RMS.

Изготвен е чертеж Екзекутив – геодезическо заснемане в М 1:1000, съдържащ данни от геодезическото заснемане, трасето на железния път с неговите характерни елементи. Представен е на хартиен и цифров носител, в PDF, CAD и ZEM формати и е внесен за одобрение в Общинската служба.

НУЖНА ВИ Е КОНСУЛТАЦИЯ?

Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.