.::   Какво е скица на недвижим имот?

        Това е извадка от действащият кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите и площта на поземления имот.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::   Какво е копие от изчертан подземен кадастър?

        Това има същото съдържание, както скицата за недвижим имот, но на нея са нанесени също и всички преминаващи през имота проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура - водоснабдяване, канализация, топлопроводи, кабелни мрежи и т.н. и сервитутите към тях.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::    Какво е виза за проектиране?
       ( Скица на недвижим имот с указан начин на застрояване.)
       Това е копие (извадка) от действащият подробен устройствен план на населеното място или квартал с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Тя е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване, канализация и т.н. На нея са отразени съществуващите сгради и постройки в съществуващия и в съседните имоти и са отразени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се технико-икономическите показатели, които трябва да се спазват, плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и височина на сградата. Върху нея се нанасят и допустимите отклонения от действащите норми за заварени сгради или за сгради паметници на културата.  В населени места и части от тях с действащ регулационен план, определени за нискоетажно застрояване, проектирането може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояването и само при свободно и свързано застрояване между два имота.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::     Какво е схема за поставяне?

        Определя пространственото разположение на преместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всички обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ, поставени върху имоти, собственост на държавата или общината.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::     Какво е скица с указан начин на поставяне?

        Определя пространственото разположение на преместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всички обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ, поставени върху имоти, които не са собственост на държавата или общината.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::      Какво е разрешение за строеж?

        То се издава въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Може да бъде издадено на база идеен проект, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план. Може да бъде издадено едновременно с одобряването на инвестиционния проект за подробния устройствен план, когато това е поискано в заявлението. В него се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::      Какво е подробен устройствен план (ПУП)?

       Той конкретизира устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните устройствени планове са задължителни за инвестиционното проектиране.
Те са следните:
       -  план за регулация и застрояване (ПРЗ) - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
       -  план за регулация (ПР) - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
       -  план за улична регулация (ПУР) - план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
       -  план за застрояване (ПЗ) - план за режим на застрояване;
       -  работен устройствен план (РУП) - план за застрояване и силуетно оформяне;
       -  парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.::      Какво е инвестиционен проект?

         Той е основа за изпълнение на строежите и неговото изработване и одобряване е етап от подготовката на самото строителство. Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в следните фази на проектиране - идеен, технически и работен проект. Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части:
        -  за архитектура, конструкции, електро, ВиК, ОВ;
        -  за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура;
        -  за устройство на прилежащия към обекта терен;
        -  технологична;
        -  проект за безопасност и здраве;
        -  организация и безопасност на движението;
Одобреният инвестиционен проект е основание за издаване на разрешение за строеж.