.::   Минималните цени на геодезическите услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране могат да се изчислят със следната програма
     Тя дава приблизителна представа за себестойността на различните видове геодезически работи. Крайната цена за конкретен вид работа може да се определи, след като станат ясни местоположението на обекта, качество на изходните данни, а от там ще се прецени техниката на работа, тип инструменти, които ще се използват, стойност на вложените материали, изискваната точност, вземат се в предвид, метеорологичните условия и др.

Изберете Run за да стартирате програмата или изберете Save за да я съхраните на вашия компютър.   


След стартиране се появява следният диалогов прозорец:
Изберете желаната дейност, кликнете два пъти на съответния ред и така ще се заредят автоматично необходимите параметри. След това въведете в графа S = [...........]  броят точки, които искате да се трасират или ако желаете да разберете цената на заснемане на Вашия имот, то въведете неговата площ /в кв.м/. 

Програмата е разработена от Георги Ишкитиев