-   на релеф;
-   на сгради и съоръжения;
-   линейни съоръжения;
-   мини и кариери;
-   дървестни видове;
-   определяне на ниво на сгради и съоръжения; 
-   даване на ниво на пътни и хидротехнически съоръжения;
-   геометрична нивелация на линеини обекти;
-   площна геометрична и тригонометрична нивелация;
-   геодезическо заснемане с двучестотен GPS
-   високоточно определяне координати на точки чрез
    статични GPS измерванияГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ
-   вертикално планиране на улични мрежи;
-   вертикално планиране на вътрешноквартални пространства;
-   нивелетни проекти;
-   картограми на земните маси;
-   план за регулация;
-   трасировъчни проекти;
-   проектиране на геодезически опорни мрежи;
-   проекти за изследване на деформации.
ТРАСИРАНЕ-   трасиране на имотни граници;
-   трасиране на сгради;
-   трасиране на оси и конструктивни елементи на сгради;
-   трасиране на линеини обекти - канали, проводи, пътни и
    железопътни съоръжения;
-   трасиране на улична регулация;
-   трасиране на вътрешноквартални пространства;
-   трасиране с двучестотен GPS


ЕКЗЕКУТИВИ И АНАЛИЗИ-   екзекутиви на площни и линеини обекти;
-   определяне на обеми и земни маси;
-   определяне на площи;
-   определяне на дължини и посоки;
-   математически анализ на резултатите от геодезически измервания;
-   оптимизация на геодезически опорни мрежи;
-   изравнение на планови, височинни и пространствени мрежи;
-   трансформация на координати;
-   определяне на скоростите и направленията на движение на сгради, инженерни и инфраструктурни обекти.ПРОЕКТИРАНЕCopyright © 2009 Company Name All right reserved

гр. Пловдив,
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
геодезия,проектиране,gps
Наши партньори
>   Ценообразуване...

>   Завършени обекти...

>   Въпроси и отговори...

"Драгиев и Ко" ООД
"Еко Тех" ООД
"Техностройконтрол" ООД
"EVN България"
"Иммитек България" ООД
"Авис Инженеринг" ЕООД
СД "Геоекспрес"
"Солитех" АД
"ГЕОНЕТ"
"БГК" ООД

Община Пловдив
Община Стамболийски
Община Якоруда