Почти по едно и също време с халдейците и гърците идват до убеждение, че Земята е кълбо. Питагор дори сметнал, че тя не стои в центъра на Вселената, а лети около главното светило. Съвременикът на Питагор - Парменид, изтъкнал простото и остроумно разсъждение :
       "Всички предмети, които се намират на различни страни на Земята падат на нея. Тогава къде трябва да падне самата Земя? И без подпорки тя пак не може да падне, просто зашото няма къде да падне!"
       Аристотел, живял 4в. Пр. Хр., макар, че смятал Земята за неподвижна, дал доказателство за нейната кълбовидност : 
       "Видът на звездите  показва не само, че земята е кълбовидна, но и че не е особенно голяма, защото достатъчно е да се преместим на север или на юг и хоризонта става съвсем друг. Видът на звездите над нашата глава при това много ще се измени...Има звезди, които се виждат от Египет, но не са видими в северните страни и обратно."
Аристотел разказва и за някакви неизвестни математици, опитали се да измерят земната окръжност  и получили : 400 000 стадии. Гръцката стадия е = 189,7 м. Тогава дължината на земната окръжност се получава 75 880 км. - много близко до халдейския резултат, но пак два пъти повече от истината. Как гръцките математици измерват земята, Аристотел не споменава.
Минава половин век от смъртта на Аристотел и в древния свят се появява учен, открил правилния начин за измерване на Земята, който се употребява и до днес - Ератостен роден 276 г. Пр.Хр. В гръцката колония Кирена в Северна Африка, близо до Александрия, новата столица на Египет. Египетските царе тогава (Птоломеите), се славят с любов към науката. В техния двор се събират учени от всички националности : гърци, римляни, евреи, араби, перси и т.н. Птоломеите събират най-богатата на света библиотека - Александрииската, в нея се събират почти всички книги написани до тогава. Ератостен бил много способен човек. Отива в Александрия да учи и съумява да използва всички съкровища на науката, каквито имало там. После отива в Атиана да завърши образуванието си под ръководството на гръцките философи.  
       По-късно, вече 40 годишен става управител на Александрйиската библиотека. Книгите, които се намирали на негово разположение му помагат да стане знаменит писател, астроном, географ, математик и историк. Според преданието Ератостен завършил живота си трагично : на старини ослепял и се самоубил, отчаян че не може да се занимава повече с наука. Ератостен разбрал, че за да измери Земята не е нужно да я обходи цялата с мярка в ръка. Достатъчно е да измери малка част - дъга, и след това да узнае колко пъти тази дъга се нанася в пълна окртжност - (фиг. 2) Ъглите по времето на Ератостен се измервали с уред Скафис (фиг.3)

Тази единица трябва да бъде постоянна, такава каквато е дадена от самата природа и която всеки да може да провери или да я намери пак, ако марката му се изгуби. Мярката е намерена- пълния кръг, т.е. цялото пространство около една точка. За да не се работи с дробни числа, окръжността се разделя на 360 равни части. Ъгълът отделящ една част, наричат "градус".
       Като узнават формата на Земята и се научават да мерят ъгли, халдейците стигат до задачата, как да се опредили дължината на земната окръжност. До нас е дошъл халдейски документ , в който се казва, че земната окръжност, измерена от жреците е 24 000 халдейски мили. Казва се също така, че милята е равна на 4 000 камилски крачки. Това е твърде неточна мярка, но ако приемем, че една камилска крачка е = 0,8м., то дължината на земната окръжност е равна на 76 800 км. Почти два пъти повече от дейсствителната, но това че те първи са се опитали да я измерят е тяхна голяма заслуга.
фиг.2.
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    >   >>
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

"Съвместното решение на научните геодезически и астро-
номически задачи, позволяват опознаването и по-дълбокото изучаване на Вселената и на Земята, на която живеем, и спо-
собстват развитието на човечест-
вото като част от Вселената."
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / статии / Как измерили Земята?
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...