Подборът на най-добрия РЕФЕРЕНЦ - ЕЛИПСОИД- ето към какво се свела най-важната задача на ГЕОДЕЗИЯТА. Всъщност това бил все същия стар елипсоид, чиято големина изчислявали многобройните френски академици. Само, че те мислели, че определят размерите на истинската Земя, а се оказало, че определят размерите на идеалната , т.е. на изравнената Земя.
Пръв немския астроном Бесел изчислил РЕФЕРЕНЦ - ЕЛИПСОИД, който достатъчно близко подхожда към целия ГЕОИД. Бесел много знаещ и много трудолюбив професор. Той почти не пътешествал. Не станало нужда да измерва земята, да търпи несполуки и да рискува живота си. Той измерил само една малка дъга в Източна Прусия, а след това се затворил в своята обсерватория в Кюнигсберг и се загубил в планини от цифри. Изчислил елипсоида като съпоставил градусните  измервания в Перу, Франция, Англия, Прусия, Русия, Швеция и Индия. И ето какво получил:
Екваториален радиус (а)-6 377,4 км.
Полярен радиус (б)-6 356,1 км.
Сплеснатост ((а-б)/а)= 1/299,2
Елипсоидът излязъл доста сполучлив. Но не било достатъчно да се намери  РЕФЕРЕНЦ - ЕЛИПСОИДА. По-рано положението на всяка точка от земната повърхнина се определяла от две координати: географска ширина и дължина. Сега се появила и трета: височината над повърхността на  РЕФЕРЕНЦ - ЕЛИПСОИДА. Втората задача на геодезията се свела именно към определянето на тези три координати.

изчислили
век
екв.радиус/а/ м.
пол.радиус/в/ м.
сплеснатост
дълж.на меридиана м.
Халдеите
VI в. пр.н.е.прибл.76 800 000
Аристотел
IV в. пр.н.е.прибл.75 880 000
Ератостен
IIII в. пр.н.е.47 425 000
Клеомед
II в. пр.н.е.39 500 000
Посидоний
I в. пр.н.е.34 146 000
Ал Мамун
IX в.41 779 000
Фернел
XVI в.39 816 000
Снелиус
XVII в.38 605 000
Пикар
XVII в.40 036 000
Даламбер
XVIII в.
6 375 653
6 356 564
1/334
40 000 000
Бесел
XIX в.
6 377 397
6 356 079
1/299.2
40 003 424
Кларк
XIX в.
6 377 862
6 356 465
1/298.1
40 006 060
Хейфорд
XX в.
6 378 388
6 356 909
1/297.0
40 009 144
Краковски
XX в.
6 378 210

1/298.6

л-ра: Д.Арманд "Как измерили Земята"
Резултати от най-важните измервания на Земята, направени от древните времена до днес:
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

"Съвместното решение на научните геодезически и астро-
номически задачи, позволяват опознаването и по-дълбокото изучаване на Вселената и на Земята, на която живеем, и спо-
собстват развитието на човечест-
вото като част от Вселената."
геодезия,проектиране,gps
> Що е то геодезия / статии / Как измерили Земята?
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...